XNK Therapeutics har aktivt deltagit i flera offentlig-privata partnerskap för att utveckla sin teknikplattform. De viktigaste samarbetspartnerna har varit Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och KTH.

XNK Therapeutics deltar i dag i tre offentlig-privata partnerskap. Det har gett företaget möjlighet att utveckla såväl sin teknik inom kompentenscentrumet AdBIOPRO som sin företagsmodell inom organisationen SWElife-ATMP. Det senaste offentlig-privata partnerskapet, med kompetenscentrumet NextGenNK, kommer att ge XNK Therapeutics möjlighet att fortsätta med den kliniska utvecklingen av sin ledande läkemedelskandidat CellProtect. XNK Therapeutics är alltid öppna för och söker aktivt efter nya samarbetspartners.

Välkommen att kontakta vår VD Johan Liwing (johan.liwing@xnktherapeutics.com) med idéer om och förslag på forskningssamarbeten.

NextGenNK

Kompetenscentrumet NextGenNK är ett initiativ från Vinnova, Verket för innovationssystem. Centrumet startades 2020 för utveckling av nästa generations NK-cellbaserade immunterapier mot cancer. Karolinska Institutet samordnar centrumets verksamhet och samarbetar med Karolinska Universitetssjukhuset och framstående nationella och internationella partners. XNK Therapeutics är en av centrumets partners. Ett mål för samarbetet är att genomföra en öppen, randomiserad, kontrollerad fas II-prövning med CellProtect i kombination med en monoklonal antikropp hos patienter med multipelt myelom.

AdBIOPRO

Centre for Advanced BioProduction by Continuous Processing, AdBIOPRO, är ett kompetenscentrum för utveckling av konkurrenskraftig teknik för produktion av bioläkemedel, med fokus på det förestående paradigmskiftet mot kontinuerliga processer för bioläkemedel och tillverkning av de nya potenta läkemedelsprodukter som just nu utvecklas, bland annat rekombinanta virala vektorer och cellprodukter. XNK Therapeutics är en av kompetenscentrumets partners, med målet att upprätta ett uppskalat tillverkningsprotokoll för produktion av CellProtect i Sverige för användning i kliniska studier. Arbetet handlar om att optimera regleringen av biologiska faktorer för att ge en produkt av hög kvalitet.

CAMP

Centre for Advanced Medical Products (CAMP) är ett projekt som finansieras av Vinnova. Fokus ligger på vetenskap och teknik som är nödvändiga för att kunna ta medicinska produkter för avancerad behandling (ATMP:er) vidare från labbmiljö till klinisk användning. Exempel på detta är utveckling av bioprocesser, produktion enligt god tillverkningssed (GMP) och logistik. CAMP stimulerar till samarbete mellan forskare, läkemedelsindustrin, sjukhusen och olika representanter för god tillverkningssed.

Samarbetet, som kommer att pågå i två år, gör det möjligt för XNK Therapeutics att undersöka möjligheten att automatisera sin kliniska process för utveckling av nya behandlingar med NK-celler. Genom projektet får XNK tillgång till Cytivas och Vecuras expertkunskap och Cytivas utrustning, och kan därigenom undersöka hur dessa resurser kan användas i företagets processer för att expandera och aktivera NK-celler.