XNK Therapeutics har aktivt deltagit i flera offentlig-privata partnerskap för att utveckla sin teknikplattform. De viktigaste samarbetspartnerna har varit Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och KTH.

XNK Therapeutics deltar i dag i tre offentlig-privata partnerskap. Det har gett företaget möjlighet att utveckla såväl sin teknik inom kompentenscentrumet AdBIOPRO som sin företagsmodell inom organisationen SWElife-ATMP. Det senaste offentlig-privata partnerskapet, med kompetenscentrumet NextGenNK, kommer att ge XNK Therapeutics möjlighet att fortsätta med den kliniska utvecklingen av sin ledande läkemedelskandidat CellProtect. XNK Therapeutics är alltid öppna för och söker aktivt efter nya samarbetspartners.

Välkommen att kontakta vår VD Johan Liwing (johan.liwing@xnktherapeutics.com) med idéer om och förslag på forskningssamarbeten.

NextGenNK

Kompetenscentrumet NextGenNK är ett initiativ från Vinnova, Verket för innovationssystem. Centrumet startades 2020 för utveckling av nästa generations NK-cellbaserade immunterapier mot cancer. Karolinska Institutet samordnar centrumets verksamhet och samarbetar med Karolinska Universitetssjukhuset och framstående nationella och internationella partners. XNK Therapeutics är en av centrumets partners. Ett mål för samarbetet är att genomföra en öppen, randomiserad, kontrollerad fas II-prövning med CellProtect i kombination med en monoklonal antikropp hos patienter med multipelt myelom.

AdBIOPRO

Centre for Advanced BioProduction by Continuous Processing, AdBIOPRO, är ett kompetenscentrum för utveckling av konkurrenskraftig teknik för produktion av bioläkemedel, med fokus på det förestående paradigmskiftet mot kontinuerliga processer för bioläkemedel och tillverkning av de nya potenta läkemedelsprodukter som just nu utvecklas, bland annat rekombinanta virala vektorer och cellprodukter. XNK Therapeutics är en av kompetenscentrumets partners, med målet att upprätta ett uppskalat tillverkningsprotokoll för produktion av CellProtect i Sverige för användning i kliniska studier. Arbetet handlar om att optimera regleringen av biologiska faktorer för att ge en produkt av hög kvalitet.

Swelife-ATMP

Swelife-ATMP är ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Swelife, som finansieras av Vinnova och Energimyndigheten. Syftet med projektet är att utveckla den kunskap och de processer, kompetenser och stödfunktioner som krävs för att ta läkemedel och behandlingar baserade på cell- och genterapi från den prekliniska fasen till patienten. XNK Therapeutics har fokus på verksamhetsutvecklingen för CellProtect baserat på hälsoekonomiska data, värdebaserad hälso- och sjukvård och infrastrukturer för prissättning. Syftet är att identifiera möjligheter och risker när CellProtect ska föras vidare till klinisk användning till nytta för patienterna.