Den första kliniska fas I/II-prövningen på människa med CellProtect, EudraCT-nr 2010-0223330-83, genomfördes på Centrum för hematologi vid Karolinska universitetssjukhuset, där läkemedlet användes som konsolideringsbehandling efter högdostransplantation av autologa stamceller för patienter som nyligen fått diagnosen multipelt myelom. Den kliniska studien var en öppen, enarmad studie med trippeldoseskalering på patienter med det primära syftet att studera läkemedlets säkerhet och tolerabilitet. Läkemedlet visade en hög säkerhetsnivå och inga svåra biverkningar (SAE) rapporterades. De sekundära effektmåtten var bland annat ett förbättrat behandlingssvar, dels genom en ytterligare minskning av Ig-halten (M-protein) i serum hos patienter som inte nådde fullständig remission, dels en minskning av minimal kvarvarande sjukdom (MRD) hos patienter som uppnådde fullständig remission. Fyra av sex patienter hade mätbar sjukdom efter autolog stamcellstransplantation. Av dessa fyra visade alla objektivt mätbara svar på infusion med NK-celler, mätt som minskning av M-komponent och/eller MRD. Den explorativa analysen gav underlag för en omfattande karakterisering av de infunderade NK-cellerna hos patienterna. Behandlingsstrategin öppnar för klinisk användning av autologa NK-celler.