I den pågående prövarinitierade, öppna, randomiserade, kontrollerade fas II-studien ISA-HC-NK (EudraCT: 2020-000994-26) jämförs en kombination av XNK:s ledande kandidatläkemedel CellProtect och Sanofis anti-CD38-antikropp isatuximab med enbart isatuximab som konsolideringsbehandling efter autolog stamcellstransplantation hos patienter med nydiagnostiserat multipelt myelom.

Den kliniska studien genomförs på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och omfattar totalt 60 patienter med 30 patienter i varje behandlingsarm.

”Att kombinera NK-celler som förmedlar antikroppsberoende cellulär cytotoxicitet (ADCC) med riktade antikroppar är ett tilltalande koncept. Studien syftar till att undersöka om denna kombination kan ge en synergistisk effekt med minskad toxicitet, vilket skulle hjälpa patienter med multipelt myelom upprätthålla ett sjukdomsfritt tillstånd. Denna studie är unik eftersom den är den första prövarinitierade studien som randomiserar patienter till NK-cellbaserad behandling”, säger Hareth Nahi, docent vid Karolinska Institutet och huvudprövare för studien.