En fördel med autologa NK-cellterapier jämfört med allogena är att de kan infunderas till patienten utan immunsuppressiv behandling, lymfdepletion. Med autologa celler finns det dessutom inga begränsningar för att ge upprepade doser. Administrering av autologa NK-celler har en hög säkerhetsprofil. Vidare kan autologa NK-celler utan problem användas exempelvis vid minimal kvarvarande sjukdom (MRD) eller som underhållsbehandling, när immunsuppressiv behandling är ett mindre lämpligt val. Det innebär att autologa NK-celler ger möjlighet att utöka användningsområdet för NK-cellterapi utöver vad som är möjligt i dag vid allogen behandling. Användningsområdena för autologa NK-celler omfattar behandling av såväl hematologiska maligniteter som solida tumörer.