KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XNK THERAPEUTICS AB

May 9, 2023

Aktieägarna i XNK Therapeutics AB (publ), org.nr 556894–6601, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 13 juni 2023 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Novum, plan 8 (hiss E), Hälsovägen 7, Huddinge.

Anmälan m.m.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste för att få utöva sin rösträtt vid stämman begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering) så att aktieägaren är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fredagen den 2 juni 2023. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 7 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Vidare skall aktieägare för att få delta på årsstämman anmäla sin avsikt att närvara senast torsdagen den 8 juni 2023. Anmälan sker skriftligen med post till XNK Therapeutics AB, Att: Hugo Petit, Hälsovägen 7, Novum, 141 57 Huddinge eller per e-post till hugo.petit@xnktherapeutics.com. I anmälan bör uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Bolaget ser gärna att eventuella ombud eller biträden också anmäls.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Verkställande direktörens anförande
 8. Beslut om:
  a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 9. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter
 10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 11. Val av styrelse och revisor
 12. Beslut om emission av teckningsoptioner
 13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Gunnar Mattsson väljs till ordförande för stämman.

Punkt 8b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas samt att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Punkterna 9 – 11 Fastställande av antal styrelseledamöter, arvoden samt val av styrelse och revisor
Det föreslås att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Styrelsearvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 280 000 kronor och till övriga styrelseledamöter med 140 000 kronor vardera.
Till styrelseledamöter föreslås omval av Gunnar Mattsson, David Berglund, Lena Degling Wikingsson, Ted Fjällman, Hans-Gustaf Ljunggren och Stephen Wooding. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Gunnar Mattsson. Agneta Edberg har avböjt omval.
Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande godkänd räkning. Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om emission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ge ut högst 100 000 teckningsoptioner enligt följande huvudsakliga villkor.

 1. Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma XNK Therapeutics AB.
 2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna kommer att användas inom ramen för ett incitamentsprogram riktat till anställda och andra nyckelpersoner.
 3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista senast den 30 juni 2023. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.
 4. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 10 000 kronor.
 5. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 82,19 kronor. Om teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde ska överstigande belopp redovisas i den fria överkursfonden.
 6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med registrering vid Bolagsverket till och med den 28 februari 2025.
 7. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 8. Bolaget får överlåta teckningsoptionerna till anställda, nyckelpersoner och andra deltagare i bolagets incitamentsprogram. Överlåtelse ska i tillämpliga delar ske till teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. I samband med överlåtelse ska så kallat hembudsavtal träffas med förvärvaren.
 9. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 15 101 250.

Aktieägarnas rätt till upplysningar samt tillhandahållande av handlingar

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till via epost till johan.liwing@xnktherapeutics.com eller per post till XNK Therapeutics AB, Att: Johan Liwing, Hälsovägen 7, Novum, 141 57 Huddinge.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast tisdagen den 23 maj 2023 att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.xnktherapeutics.com, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.xnktherapeutics.com.

Huddinge i maj 2023

XNK Therapeutics AB (publ)

Styrelsen