Allmänt

I denna integritetspolicy redogörs närmare för hur XNK Therapeutics AB (”Bolaget”) behandlar personuppgifter om dig i din egenskap av aktieägare eller representant för aktieägare eller innehavare eller representant för innehavare av andra finansiella instrument som kan omvandlas till, konverteras till eller ger rätt att förvärva aktier (”Aktieägare”).

Personuppgiftsansvarig

Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. För behandlingen av personuppgifter i avstämningsregistret är den centrala värdepappersförvararen personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Dina personuppgifter kan överlämnas till oss direkt från dig eller från det företag du företräder. Dina personuppgifter, om de ingår i avstämningsregistret, kan också komma att överlämnas till oss från den centrala värdepappersförvararen, Euroclear Sweden AB (publ). De personuppgifter som vi behandlar inkluderar:

  • kontaktuppgifter bestående av namn, titel, adress, telefonnummer och e-postadress;
  • personnummer;
  • organisationsnummer (om det går att koppla till dig som person);
  • innehav av aktier eller andra finansiella instrument;
  • finansiell information, t.ex. information om rösträtt på bolagsstämma, aktieägande och rättigheter för ägandet;
  • information om fullmaktshavare som företräder aktieägare;
  • information om god man, pantsättning och panthavare samt andra anteckningar i avstämningsregistret.

Även övriga upplysningar som lämnats av dig eller den organisation du företräder eller omfattas av den information vi erhåller från den centrala värdepappersförvararen kan komma att behandlas.

Ändamål och laglig grund för behandlingen

För vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Ändamål Laglig grund
Uppfylla Bolagets skyldigheter gentemot dig som Aktieägare enligt bolagsordningen. Fullgörande av avtal

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Bolagets avtalsenliga förpliktelser gentemot dig enligt bolagsordningen.

Intresseavvägning

Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser gentemot sina Aktieägare (avser endast representanter för Aktieägare).

Uppfylla Bolagets skyldigheter gentemot dig och övriga Aktieägare enligt aktiebolagslagen eller annan tillämplig lagstiftning eller enligt Bolagets noteringsavtal. Rättsliga förpliktelser

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Bolagets rättsliga förpliktelser enligt aktiebolagslagen eller annan tillämplig lagstiftning.

Intresseavvägning

Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att fullgöra sina skyldigheter enligt noteringsavtal med den marknadsplats/börs där Bolagets aktier är föremål för handel.

Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att fullgöra sina rättsliga förpliktelser gentemot sina Aktieägare (avser endast representanter för Aktieägare).

Distribution av aktieägarrelaterad information Rättsliga förpliktelser

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Bolagets rättsliga förpliktelser enligt marknadsmissbruksförordningen.

Intresseavvägning

Behandlingen är nödvändig för att Bolaget på ett snabbt och korrekt sätt ska kunna informera Aktieägare och andra intressenter om regulatorisk eller annan bolagsrelevant information.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter bevaras så länge som krävs enligt lag eller den tid som krävs för uppfyllandet av ändamålet med behandlingen.

Vilka vi delar dina personuppgifter med

Aktieboken är offentlig och Bolaget ska ge var och en som begär det tillfälle att hos Bolaget ta del av en aktuell utskrift eller annan aktuell framställning av aktieboken. De uppgifter som framgår i aktieboken lämnas därför ut på begäran. Vidare lämnas uppgifter om aktieägare ut i den mån det krävs för fullgörandet av Bolagets rättsliga förpliktelser, exempelvis vid lämnande av kontrolluppgift till Skatteverket i samband med utdelning.

Protokoll och röstlängd från bolagsstämma kan komma att lämnas ut till på stämman närvarande Aktieägare samt till Bolagsverket, revisorer och andra som Bolaget har en lagenlig skyldighet att lämna ut protokollet till eller annars bedömer det lämpligt att lämna ut protokollet till. Därutöver kan protokoll från bolagsstämma, dock utan röstlängden, komma att publiceras på Bolagets webbplats.

Uppgifter om bl.a. större Aktieägare kan komma att lämnas ut till myndigheter, rådgivare och allmänheten i samband med upprättande av prospekt, informationsmemorandum och finansiella rapporter och kan också komma att publiceras på Bolagets hemsida.

Personuppgifter delas även med övriga betrodda parter så som leverantörer, professionella rådgivare och revisorer.

Överföring av personuppgifter till tredjeland

Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Bolaget att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Dina rättigheter

En sammanfattning av dina rättigheter enligt tillämplig lagstiftning följer av tabellen nedan.

Rätt till tillgång Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt att få ut en kopia av de personuppgifter som rör dig och som Bolaget behandlar.
Rätt till rättelse Om de personuppgifter som Bolaget behandlar om dig är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella, har du rätt att be oss att rätta dessa.
Rätt till radering Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Om Bolaget inte har en rättslig grund för att fortsätta behandla personuppgifterna ska de raderas.
Rätt att göra invändningar Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot att Bolaget behandlar dina personuppgifter.
Rätt till begränsning av behandling I vissa fall har du rätt att kräva att Bolaget begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att Bolaget endast under vissa förutsättningar får behandla personuppgifterna på annat sätt än genom att lagra dem.
Rätt till dataportabilitet Där personuppgifterna behandlas med ditt samtycke eller med stöd av ett avtal med dig har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format samt överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet Du har rätt att inge klagomål om Bolagets behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Om du inte lämnar dina personuppgifter till Bolaget

Om du inte lämnar dina personuppgifter till Bolaget kommer Bolaget inte att kunna fullgöra sina rättsliga eller avtalsenliga skyldigheter gentemot dig som Aktieägare och du kommer därmed inte att kunna utöva dina rättigheter som Aktieägare, inbegripet att delta i och rösta vid bolagsstämma.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Bolaget kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan till följd av förändringar i den juridiska, tekniska eller affärsmässiga utvecklingen. Integritetspolicyn uppdaterades senast den 8 april 2022. Den version som finns tillgänglig på Bolagets webbsida xnktherapeutics.com ska anses vara den senaste versionen.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta Bolaget om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Organisationsnummer: 556894-6601
Postadress: Hälsovägen 7, Novum, SE-141 57 Huddinge
E-postadress: privacy@xnktherapeutics.com