NK-celler spelar en central roll i vårt medfödda immunförsvar och har två huvudsakliga funktioner. NK-celler dödar virusinfekterade celler och tumörceller samt interagerar med andra celltyper som en del i kroppens immunrespons. NK-cellers förmåga att effektivt känna igen virusinfekterade celler och tumörceller gör dem till en viktig del av kroppens försvar mot cancer.

XNK har utvecklat en patentskyddad teknologisk plattform samt den autologa NK-cellterapiprodukten evencaleucel för att adressera medicinska behov inom cancer och specifikt för situationer där en autolog cellterapi har en fördel över en allogen cellterapi. Plattformen möjliggör en selektiv expansion och aktivering av NK-celler från cancerpatientens egna blod och producerar NK-celler med en ökad förmåga att döda tumörceller.

Expansionen och aktiveringen av patientens NK-celler tar cirka tre veckor och produkten kan sedan frysas och levereras till behandlande klinik där den tinas och administreras till patienten. Den patenterade teknologin och produktkandidaten evencaleucel har framgångsrikt utvärderats i en fas 1-studie och en klinisk fas II-studie pågår i samarbete med Karolinska Institutet och läkemedelsbolaget Sanofi.

Autolog vs. Allogen NK-celler

I en autolog cellterapi utgör patientens eget blod startpunkten för framtagandet av en unik och individanpassad produkt. En robust och kostnadseffektiv tillverkningsprocess är viktig då man inte kan bygga ett lager på samma sätt som för en mer generell allogen produkt som inte är individanpassad.

En fördel med autolog NK-cellterapi över allogen är möjligheten att administrera direkt till patienten utan behov av förberedande immunosupprimerande behandling. En autolog NK-cellterapi kan därmed sättas in som underhållsbehandling och för behandling av så kallad minimal residual disease, MRD, där en immunosupprimerande behandling normalt inte kan rättfärdigas. En autolog behandling förväntas ha bättre tolerans och kan även upprepas och ges i flera doser. Autologa NK-cellsterapier erbjuder generellt en mycket god säkerhetsprofil vilket också ger regulatoriska fördelar. Autologa NK cell-baserade terapier förväntas kunna tillämpas för behandling av blodcancer såväl som solida tumörer.

Flera användningsområden

XNK har identifierat ett antal nya indikationsområden, både inom blodcancer och solida tumörer, där vår cellprodukt har möjlighet att erbjuda välbehövliga nya behandlingsalternativ. Detta kan vara som monoterapi eller i kombination med exempelvis proteinläkemedel såsom monoklonala antikroppar. XNK kommer att fortsätta att utvärdera fler nya potentiella cancerindikationer genom prekliniska studier, driva dem mot klinisk fas och samtidigt utföra redan pågående och planerade framtida studier inom multipelt myelom (se Pipeline).