XNK Therapeutics är ett biotechbolag som utvecklar unika och individanpassade cellterapier baserade på NK-celler (natural killer cells) och riktade mot cancer. Vår projektportfölj är fokuserad på patienter med stort medicinskt behov inom både blodcancer och solida tumörsjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, evencaleucel, utvärderas i en klinisk fas II-studie, i kombination med Sanofis CD38-antikropp isatuximab, som en konsoliderande terapi efter autolog stamcellstransplantation (ASCT) i nydiagnostiserade patienter med multipelt myelom.

I XNK:s engagerade och erfarna team återfinns världsexpertis och pionjärer inom NK-cellsforskning. Företaget har utvecklat en patentskyddad teknologisk plattform med brett användningsområde och kan dra nytta av en egenbyggd och skräddarsydd GMP-anläggning för tillverkning samt en fördelaktig lokalisering invid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. XNK är väl positionerat för att ta fram effektiva autologa NK-cellsbaserade terapier som kan ge hopp till cancerpatienter över hela världen.