Hematological malignancies

Focus
Indication
Product
Collaborative partner
Discovery
Preclinic
Phase I
Phase II
Multiple Myeloma
(MM)
Evencaleucel
Karolinska
Institutet
Ongoing Phase II study
+ ADCC-competent mAb isatuximab
AML
XNK02
MD Anderson
Cancer Center
Preclinical

Solid tumors

Product
Discovery
Preclinical PoC
Phase I
Phase II
Urothelial Cancer
XNK03
Karolinska University Hospital
Preclinical
Add-on to ADCC-competent mAb avelumab
Hepatocellular Carcinoma (HCC)
XNK04
Global Pharma
Preclinical
+ ADCC-competent checkpoint inhibitor

Evencaleucel – Multiple Myeloma

XNK:s längst framskridna läkemedelskandidat, evencaleucel, genomgår en randomiserad och kontrollerad klinisk fas II-studie i kombination med CD38-antikroppen isatuximab. Detta sker i samarbete Karolinska Institutet. I den pågående studien jämförs isatuximab monoterapi med kombinationen evencaleucel plus isatuximab som en konsoliderande behandling efter autolog stamcellstransplantation i nydiagnostiserade patienter med multipelt myelom. Multipelt myelom är den tredje vanligaste formen av blodcancer. För mer information om studien vänligen se NCT04558931.

Evencaleucel lämpar sig väl att kombinera med en antikropp som binder CD38. Detta eftersom XNK:s expansions- och aktiveringsplattform nedreglerar uttrycket av CD38 i NK-cellerna och därmed förhindrar risken att antikroppen gör så att NK-cellerna förgör varandra. Istället kan den fulla synergistiska potentialen via mekanismen antikroppsberoende cellmedierad cytotoxicitet (ADCC) utnyttjas till att döda cancerceller.

En klinisk fas I-studie har framgångsrikt genomförts med utmärkta resultat vad gäller säkerhet och tolerabilitet. Studien har publicerats i Cell Reports Medicine i februari 2022.

Evencaleucel har beviljats Orphan Drug Designation (ODD) för behandling av multipelt myelom av både den amerikanske läkemedelsmyndigheten FDA och den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

XNK02 – Acute Myeloid Leukemia (AML)

Den autologa cellterapiprodukten XNK02 är under utveckling för behandling av akut myeloisk leukemi (AML). Prekliniska studier pågår som utvärderar konceptet med hjälp av prover från AML-patienter i olika stadier av sjukdomen. Studierna sker i samarbete med University of Texas MD Anderson Cancer Center. Målet med studien är att etablera selektionskriterier för en klinisk studie med XNK02 i AML-patienter.

XNK03 – Urothelial Cancer

Den autologa NK cells-baserade produkten XNK03 utvärderas för behandling av urotelial cancer, den vanligaste formen av urinblåse- och urinvägscancer. Enligt American Cancer Society förväntas fler än 80 000 nya fall av blåscancer diagnostiseras under 2022 bara i USA.

I samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset utvärderas XNK03 nu i en preklinisk studie baserad på material från patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer med målet att i nästa steg ta projektet in i klinisk fas.

Klicka här för att se hur Dr. Anders Ullén vid Karolinska Universitetssjukhuset ser på studien med XNK03.